تو ...

               

                  

                 نه  صفت  ِ  مفعولی ...

                 نه  پسوند  ِ  فیلان و بیسار ... ،

                 فقط  تو  می توانی  حال  ِ  ساده ی  ِ  مرا ...

                حال  ِ  کامل  کنی ...

        

   

      

         

          

            

         

              

      

         

 

/ 0 نظر / 6 بازدید