اشک ...

                

                     

                              اشک ...

                              چکیدن  ِ  سکوت  است ...

          

               

                

                 

                 

                  

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید