صداقت ...

                       

                            

                   کسی  که  گریه  می کند  را  می توان  خنداند ...

                   امّا  کسی  را  که  خودش  را  به  گریه  زده  نه  ...

        

             

                 

                

                  

                

                

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید