تمام ...

 

 

 

                         دور  ِ  خود َم  را  خط  کشیده ام ... ،

                         دور  ِ  تو  را  خیال ...

        

        

            

              

             

             

            

         

            

           

   

.

/ 0 نظر / 3 بازدید