مات ...

                  

                                    

                           تو هرگزی ...

                           تو همیشه ای ... ،

                           و  من  مات  مانده ام  ...

/ 0 نظر / 4 بازدید