حکمت ...

               

                      

                         خدایا  حکمت َت  خیلی   کلُفت   است ...

            

                      

                      

                        

                            

                        

                                      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید