زمان ...

               

                               

                        ساعت  گذر  ِ  زمان  را ...

                        نشان  می دهد ... ،

                        آئینه  امّا ...

                        توی  ِ  سرَت  می کوبد ...

          

            

             

               

              

              

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید