سکوت ...

                   

                                  

                             سکوت  ...

                             صدای  ِ  درد  است ...

       

              

            

           

              

              

             

      

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

سکوت هم ترانه ی خوبی است اگر بهانه ی آن عاشقی باشد حتی پر از درد...دردی هم شکستنی است!