خود باخته ...

                           

                       

                           

                       من ...

                       مدیون  ِ  تمام  ِ  دل باخته گان  ِ  عالم َم ... ،

                       دل  داشت َم   و  ...

                       خود  باخت َم   ...

             

                     

                    

                       

                    

                      

                      

                       

                               

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید