تسلسل ...

           

                   

                           ترحّم برانگیز شده ام ... ،

                           هیچ حقارتی از این ترحّم برانگیزتر نیست ...

        

        

         

          

        

         

        

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید