مفید ...

               

                             

              دیشب حساب کردم دیدم از هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه ی  ِ دیروز ...

              فقط هفت هشت ثانیه کار  ِ مفید انجام داده ام ... ،

              به دخترکی که صورت َ ش را به شیشه ی ِ ماشین چسبانده بود زبانک درآوردم ...

              خندید  و ...

              ماشین پیچید و دور شد...

          

                 

           

             

             

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید