مُردن ...

                          

                      

                    

                                   آدم  با  گلوله باران  نمی میرد ... ،

                                   با  فرمان ِ  گلوله باران  می میرد ...

          

                  

                          

                        

                            

                             

                                

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید