ردیف ...

                             

                               

                      با  مهربانی  می پُرسد  ردیفی  ... ؟! ،

                      با  مهربانی  می گویم  ...

                      ردیف َم  ... ،

                      مُکرّر ِ غزَل ِ  تنهائی  ... 

                                                       

                                                          

                                                             

                                                         

                                                                

                                                           

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرغان شاخسار طرب

آخر قافیه ی هر اندیشه ای تویی فرشید جان .. غصه ها بخودی ردیف خواهند شد !

دل پاک

-خوبی؟ ممنون -دیگه وقتی پرسیدم خوبی نگو ممنون،بگو چطوری؟ بدی نیستم -چرا همش با کنایه حرف میزنی؟! چی بگم؟! ... (چو دانی و پرسی سوالت خطاست)