خیال ...

                  

                                   

              در خیال  ِ من  زنی هست  که عصر ها  مو های َ ش  را می بافم ... ،

              بعد  می آیم  چمباتمه  می زنم ...

              بو می کنم عطر  ِ   دست هام  را ...

              بو می کنم عطر  ِ   دست هام  را ...

              بو می کنم عطر  ِ  دست هام  را  و ...

              می میرم ...

               

                         

                     

                              

                        

                         

                      

                      

.

/ 0 نظر / 5 بازدید