حقیقت ...

                   

                          

                         حقیقت  ِ ش  رو  بخواین ...

                         تنهائی  همچین  خیلی  مال َم   نیست ... ،

                         ظاهرا  من خیلی  مالامال َم  ...

               

                    

                        

                       

                         

                           

                             

.

/ 0 نظر / 5 بازدید