تمیز ...

            

                           

                 حواس  ِ  تان  باشد  سُفره ی  ِ  دل  ِ تان  را  که  باز  می کنید ...

                 خُرده های  ِ  دل  ِ تان  را  قبلن  تکانده  باشید ...

           

                

         

                

               

                

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید