سُهراب ...

              

                     

                  و  چرا  در قفس  ِ  هیچ کسی  کرکس  نیست ... ؟! ،

                  چون  انگار ...

                  در نَفْس  ِ  هرکسی  کرکس هست ...

         

               

          

          

             

             

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید