سنجاق ...

 

 

 

                     پروانه ای  که  روی ِ  موهای َت  سنجاق  کرده ای ...

                     به کجا  پرواز  کند  از  این  گلزار ... ؟!

      

        

         

       

      

       

        

       

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید