مرگ ...

 

 

 

                     شیشه  را  پائین  کشیدم ... ،

                     سَرم  را  بیرون  بُردم ... ،

                     سوز ِ  سرما  مغز ِ استخوان  ِ  گونه های َم  را  سوزاند ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد و  نسوخت ...  ،

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     چشم های َم  را که  باز کردم  ...

                     دیدم  سرم  روی  ِ  کیسه ی  ِ هوای ِ ماشین افتاده ...

                     ماشین نیمه معلق داشت صخره را خیلی سفت می بوسید ...

                     دود  همه ی  ِ  توی  ِ  ماشین  را  گرفته  بود ... ،

                     از توی  ِ  پنجره  آمدم  بیرون ... ،

                     وقتی  ایستادم  بالا  را  نگاه  کردم ...

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد  و نسوخت ...

                                        .

                                        .

                                        .

                      آدم ها  وقت  ِ  دست دادن  با  مرگ ...

                      بدر ِ  ماه  را  می بینند ... ،

                      من مطمئن َم ...

     

             

            

          

           

          

        

         

            

.

/ 0 نظر / 6 بازدید