دور ...

          

          

                       

                                   فاصله ...

                                   دوری  از  خود  است ... ،

                                   دوری  از  تو  غائله  است ... ،

                                   که  ختم  ندارد ...

     

        

         

              

        

       

         

              

.

/ 0 نظر / 4 بازدید