استحاله ...

                             

                                

                       احساس َت  تبدیل  به  نیاز  می شود ...

                       نیاز َت  به  حسرت  تبدیل  می شود ...

                       حسرت َ ت  تبدیل  به  درد  می شود ...

                       درد  تو  را  می کشد  ... ،

                       تنهائی  ...

                       استحاله  به  مرگ  است  ...

      

             

                

               

              

               

               

             

     

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مینا

همین طوریه[گل]