الکن ...

              

                                   

                           لکنت  می آورد ... ،

                           غزل  ِ  چشمان َت ...

                           فقط  دیدنی  است ...

          

                  

              

              

 

 

    

       

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید