ادبیّات ...

                     

                         

                          همیشه گی  که  قید  ِ  زمان  نیست ... ،

                          قید  ِ  بُغض  است ...

             

                      

                    

                        

                              

                    

                    

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید