فالش ...

 

               گوئی ...

               ردیف ِ شیون  دارد ... 

                تار ِ  ناکوک ِ  دلم ...

                بی دست گاه ِ  شور ِ  تو ... 

                     

                        

                           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید