تفسیر ...

                      

                           

                            

                             رفتن  را  ...

                             بی شک  با  چهار حرف  می نویسند  ...

                             با اشک  در هزار  صفحه  می خوانند ...

           

                   

                     

                         

                        

                           

                             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
زهرا

چقدر زیبااااا