من ...

دل‌تنگی‌های آدم در وجودش ته نشین می‌شوند امّا دل‌زده‌گی‌ها در وجود آدم رسوب می‌کنند. دل تنگی‌ها با هر تلنگری دوباره در سرتا سر وجودت پخش می‌شوند، دل‌زده‌گی‌ها امّا لایه‌لایه مرز روان‌ت را می‌پوشانند و سخت‌ترت می‌کنند. از درون کم می‌شوی و سخت. کم و سخت‌ی که با تلنگری دل‌تنگی در تمام وجودش پراکنده می‌شود. کم و سخت‌‌م و سخت دل‌تنگم ...


/ 0 نظر / 117 بازدید