واقعیت ...

               

              

              

                              آدم ها قوی و ضعیف ندارند ... ،

                              ضعیف و ضعیفتر دارند ...

         

        

        

         

       

      

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید