زن ...

                            

                          

                             زن ...

                             زخمه ای بر دل ِ تار ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             فریادی بر سکوت ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             جامی پُر ز می ...

                             زن ...

                


                     

  پی نوشت :

  برای ِ همه ی ِ مادران َم ...

  پی نوشت تر :

  لطفا این نوشته رو هم تعریفی موکد بخونید ( یعنی زن را دارد تعریف می کند به تاکید ) ...

  هم خطابی ِ خواهشی ( یعنی زن رو به خواهش ِ یک کاری مورد خطاب قرار می دهد ) ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
مسافر

الان این یعنی چی؟ فکر نمیکنید تعابیر خیلی زیبا تری میتونستید به کار ببرید