حال ...

           

                           

           ترّحم انگار بُنجُل است . از جنس ِ بیخ ِ ریش ماندن.غم هم این جنسی باشد، دیگر

           قوز ِ بالای ِ قوز. فکر کن غم ِ  توی ِ دل َت از جنس ِ ترحّم باشد .غم ِ این که به

           خودت رحم ات آمده باشد . اصلن رقّت انگیز هم می شود این جوری .

           عجب غمی ...

           عجب ترحّم برانگیزحالی ...

           عجب منی ...           

              

              

             

           

            

          

             

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید