اتساع ...

 

 

 

              می دانی ... ؟
 
              پوست انداختن نیست ... ،
 
              که  یک  مدّت  درد  بکشی  و  پوسته ات  بیفتد  و خلاص ... ،
 
              درد  آرام آرام  فشار  می آورد ...
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
       
              جا  باز  می کند  و می ماند ...
       
              تو  هم  هی  پت و پَهن  می شوی  و درد  را  با  خودت  می کشی ...
       
       
         
        
         
        
         
       
        
          
     
        
        
        
        
.
/ 0 نظر / 4 بازدید