واقع بینی ...

              

         

           

                       "  به  سراغ  ِ  من  اگر  می آئید ... "

                        نیائید  لطفا ...  ،

                        نیست  َم  ... ،

                        خیلی  وقت  است  که  نیست َم ...

          

              

           

         

           

              

         

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید