بی اثر ...

           

                   

            

                    می دانی ... ؟! ،

                    سوز ِ زمستان ِ دلتنگی ...

                    جلوه گرتر می کند امّا ...

                    گلهای ِ همیشه بهار ِ دامن َت را ...

        

         

          

          

        

        

           

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید