نوبر ...

              

               

                  

                    بیا تا بهارعاشقی ام برسد ... ،

                    از لب َت نوبرانه بوسه برچین َم ...

         

         

          

          

           

            

                

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید