زن ...

         

          

            

     زن‌ انگار نه در جست‌وجوی تکیه‌گاه است نه به دنبال ِ پناه . نه سنگ ِ صبور می‌خواهد

     نه نازکِش . زن‌ها‌ عرصه‌ی عاشقی می‌خواهند ، عُرضه هم .عرصه اگر باشد ، عُرضه

     هم ، زن‌ از ترکه‌ ساقه‌ای تکیه می‌گیرد ، پشت برگی پناه می‌یابد ، تمام عاشقانه‌های دنیا

     را از بر می‌خواند و به ناز نوازش می‌کند ...

       

        

         

          

            

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید