بهتر ...

                   

              

                   دوست داشتن  خوب  است ...

                   داشتن  ِ  دوست ...

                   خوب تر ...

      

      

         

        

          

          

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید