خودکشی ...

                   

                       

                                 پلنگ  ِ  زخمی ...

                                 خودَش  را  راحت  کرد ...

                                 با  قرص  ِ  ماه ...

       

           

             

                

                 

               

                  

.

/ 1 نظر / 4 بازدید