زنجیر ...

                       

                                     

                                     در  بغل َت ...

                                     به  غُل َم  کش ...

          

                    

                              

                            

                                 

                            

                         

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید