من ...

                    

                                        

            

                          من  اتفاقی  بودم  ...

                          که  افتاد  و شکست  ...

            

              

                     

                  

                        

                         

                         

                       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید