کاش ...

                

                              

               

                        کابوس  ِ  نبودن َت  را ...

                        کاش  بودی ... ،

                        من  به  پابوس َت ...

                        

                

            

                

                 

          

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید