می آید ...

 

 

 

                                 شاعر  را ...

                                 قافیه  می آید ... ،

                                 تو  را  امّا ...

                                 درد ...

  

     

      

       

   

    

     

       

       

.

/ 0 نظر / 3 بازدید