دیر و زود ...

                 

          

           

                                     عاشقی  را  دیرم ... ،

                                      فارغی  را  زود ...

      

      

      

       

           

          

            

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید