منتظر ...

        

         

           

                           مثل مسافر و آب ...

                           صبح‌ها زنی باید باشد که پشت ِ سر مرد نگاه بریزد ... ،

                           وگرنه مرد برنمی‌گردد ... ،

                           به خانه هم برگردد امّا به خودش برنمی‌گردد ...

      

        

         

           

         

         

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید