جسارت ...

                

                      

                       لب های َم  را  جلو  بیاورم ...

                       با  همان  جسارت  ِ  الیور توئیست  بگوی َم ...

                       من  یک  بوس   ِ دیگر  می خواهم ...

 

    

     

    

       

      

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید