حسود ...

 

 

 

             من  آدم  ِ  حسودی  نیست َم ... ،
           
             نمی دانم ... ؟!
        
             نبوده ام ... ،
       
             شاید  هم  می توانسته ام  باشم  ولی  واقعا  سعی کرده ام  نباشم ... ،
   
             اینها  را  گفتم  که  بگوی َم  تف  به ذات  ِ  بی ذات  ِ  تنهائی ... ،
     
             امروز  دم  ِ  مغازه ی  ِ  لوکس فروشی ...
    
             به  مَردی  که  به  خانم  ِ  زیبای َ ش  گفت  عزیز ِ  دل َم  حسودی  کردم ... ،
      
             دروغ  گفته ام  اگر  بگوی َم  کم ... ،
      
             خیلی  هم  زیاد ... ،
       
             صد متر  آن  طرف تر  داشت َم  مثل  ِ  سگ  گریه  می کردم ...
            
        
              
             
               
            
            
             
           
             
           
            
            
               
.
/ 0 نظر / 4 بازدید