مومن ...

                                  

                                       

                             خدا  را ...

                             ایمان َش  به  تکامل  خدا  کرده  ... ،

                             نه  مسیر  ِ  تکامل  ...

                  

                                   

                             

                                      

                                

                                   

                                            

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مینا

[لبخند]