روز و شب ...

              

                    

                      همه  می گفتند  یک  روز پیدای َ ش  می کنی ... ،

                      شب  است  و من گم  شده ام ...

               

             

                 

               

            

             

                

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید