فصل ...

                        

                                 

                         فصل  ِ  پائیز  و  زمستان  سرد  است ... ،

                         سردتر  امّا ...

                         فصل  ِ  جدائی ...

        

                    

                        

            

            

                

                       

.

/ 0 نظر / 5 بازدید