نسبیّت ...

                  

                                

       خاک  بر سر  ِ فیزیک که هنوز نفهمیده  نسبیّت  ِ زمان  به  سرعت  بستگی  ندارد ... ،

       به  فاصله  بستگی  دارد ...

     

        

            

           

               

            

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید