حرف ...

 

 

                           با  همه  می شود  حرف  زد  امّا ...

                           فقط  با  تو  می توان  سکوت  کرد ...

     

        

      

        

        

        

      

     

     

.

/ 0 نظر / 3 بازدید