رفت ...

 

 

 

                       رفتن  با  چمدان بستن  آغاز  نمی شود ... ،

                       با  فکر ِ  به  رفتن  آغاز  می شود ...

        

         

            

          

           

          

          

           

         

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید